تهران-ایرنا- پنج ‘کاشی ماندگار’ بر سردر خانه‌ عباس کیارستمی، سیروس ابراهیم زاده ، هادی صیف، منوچهر طریقی و ابراهیم یونسی نصب شد.

رفتن به منبع
Author: تهران-ایرنا- پنج ‘کاشی ماندگار’ بر سردر خانه‌ عباس کیارستمی، سیروس ابراهیم زاده ، هادی صیف، منوچهر طریقی و ابراهیم یونسی نصب شد.

تهران-ایرنا- پنج ‘کاشی ماندگار’ بر سردر خانه‌ عباس کیارستمی، سیروس ابراهیم زاده ، هادی صیف، منوچهر طریقی و ابراهیم یونسی نصب شد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl