اردبیل – ایرنا – با نزدیک شدن به ۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل آغاز شد.

رفتن به منبع
Author: اردبیل – ایرنا – با نزدیک شدن به ۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل آغاز شد.

اردبیل – ایرنا – با نزدیک شدن به ۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل آغاز شد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl