تهران – ایرنا – اسدالله غلامعلی کتاب «فواصل سینما» نوشته ژاک رانسیر را ترجمه کرد.

رفتن به منبع
Author: تهران – ایرنا – اسدالله غلامعلی کتاب «فواصل سینما» نوشته ژاک رانسیر را ترجمه کرد.

تهران – ایرنا – اسدالله غلامعلی کتاب «فواصل سینما» نوشته ژاک رانسیر را ترجمه کرد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl