تهران – ایرنا – فعال عرصه نشر، اقناع و آگاه سازی مردم را مهمترین نکته در حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: در صورت فرهنگسازی، مردم رغبتی به خرید کالای خارجی از خود نشان نمی دهند.

رفتن به منبع
Author: تهران – ایرنا – فعال عرصه نشر، اقناع و آگاه سازی مردم را مهمترین نکته در حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: در صورت فرهنگسازی، مردم رغبتی به خرید کالای خارجی از خود نشان نمی دهند.

تهران – ایرنا – فعال عرصه نشر، اقناع و آگاه سازی مردم را مهمترین نکته در حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: در صورت فرهنگسازی، مردم رغبتی به خرید کالای خارجی از خود نشان نمی دهند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl