سنندج – ایرنا – تغییر مدیریت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کامیاران شرایط صرف کردن فعل خواستن، توانستن است را برای احیای جایگاه از دست رفته این نهاد به عنوان متولی حوزه فرهنگ ایجاد کرد.

رفتن به منبع
Author: سنندج – ایرنا – تغییر مدیریت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کامیاران شرایط صرف کردن فعل خواستن، توانستن است را برای احیای جایگاه از دست رفته این نهاد به عنوان متولی حوزه فرهنگ ایجاد کرد.

سنندج – ایرنا – تغییر مدیریت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کامیاران شرایط صرف کردن فعل خواستن، توانستن است را برای احیای جایگاه از دست رفته این نهاد به عنوان متولی حوزه فرهنگ ایجاد کرد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl