رفتن به منبع
Author:

رضی هیرمندی با تأکید بر ضرورت شکستن تابوها و علنی کردن موضوع کودک‌آزاری می‌گوید: اگر من بدانم که اهمیت آموزش به بچه‌ها در کاهش کودک‌آزاری چیست، با مشت تابوها را می‌شکنم.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl