کرمان – ایرنا – روزنامه کرمان امروز در شماره ۲۸۱۳ خود با چاپ ‘آن سرو فرا رفت’ به قلم نادر کریمان به سالگرد پرواز ابدی استاد محمد معین پرداخته است.

رفتن به منبع
Author: کرمان – ایرنا – روزنامه کرمان امروز در شماره ۲۸۱۳ خود با چاپ ‘آن سرو فرا رفت’ به قلم نادر کریمان به سالگرد پرواز ابدی استاد محمد معین پرداخته است.

کرمان – ایرنا – روزنامه کرمان امروز در شماره ۲۸۱۳ خود با چاپ ‘آن سرو فرا رفت’ به قلم نادر کریمان به سالگرد پرواز ابدی استاد محمد معین پرداخته است.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl