قم- ایرنا- دبیر شعر آیین کشور گفت: متولیان امور فرهنگی و هنری به جای موازی کاری و تکرار مکررات با توجه به منابع مالی که وجود دارد، برنامه جامعی پیرامون شعر آیینی طراحی نمایند.

رفتن به منبع
Author: قم- ایرنا- دبیر شعر آیین کشور گفت: متولیان امور فرهنگی و هنری به جای موازی کاری و تکرار مکررات با توجه به منابع مالی که وجود دارد، برنامه جامعی پیرامون شعر آیینی طراحی نمایند.

قم- ایرنا- دبیر شعر آیین کشور گفت: متولیان امور فرهنگی و هنری به جای موازی کاری و تکرار مکررات با توجه به منابع مالی که وجود دارد، برنامه جامعی پیرامون شعر آیینی طراحی نمایند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl