درباره آوانگارد

اینترنت با ایجاد فضایی متکثر توانسته‌است به بسط اندیشه‌ها و تضارب آراء کمک وافری نماید. گذشته از این رسانه های سایبر و دیجیتال با رفع محدودیت های جغرافیایی و تغییر سیستم توزیع توانسته است امکان تولید محتوای چندرسانه ای و ایجاد پیوندهای پویا به منابع دلخواه و مرتبط را فراهم کرده و تعاملی دوسویه و بی واسطه بین تولید کنندگان محتوا و کاربران را برقرار سازد.

براین مبنا خلق یک رسانه ی الکترونیکی در جهان مجازی احتیاج به توجیه عریض و طویلی ندارد و آنچه اهمیت می‌یابد رویکر رسانه نسبت به حوزه محتوایی خود مطابق با شرح وظایف و راستای کاری از پیش تعریف شده است. در حوزه فرهنگ نیز این رسانه‌ها می‌توانند امکانات بیشتری نسبت به رسانه‌های چاپی در اختیار کاربران خود قرار دهند. دایره اصلی کار آوانگارد هم در همین حوزه قرار گرفته‌است.

منظور از “فرهنگ” در ادبیات آوانگارد حوزه‌ایست که شامل فلسفه، تاریخ، ادبیات، هنر و روایت های و زمینه‌های مرتبط با این سویه‌هاست. دست یازیدن به شناختی تعمیق یافته در این حوزه‌ها رسالتی‌ست که آوانگارد برای خود تعیین کرده و در این راه از کمک تمام کسانی که تمایل به همکاری در این راستا را دارند استقبال می‌نماید. لازم به ذکر است که دست یازیدن به رویکردی تعمیق یافته در چارچوبی تئوریک به معنای محدود ساختن سیطره ی نظری آوانگارد در یک چارچوب تنگ و خاص نبوده و خیال جانب داری از هیچ سلک و مرامی را نخواهیم داشت. چه اینکه آوانگارد اگرچه تلاش می‌کند نشریه‌ای تئوریک در حوزه‌های ذکر شده باشد اما به همان مقدار نیز سعی بر پایبندی در اصول ژورنالیسم سایبری دارد و خود را الزماً به عنوان نشریه‌ای برای طیف خاصی از مخاطب تعریف نمی‌نماید.

یکی دیگر از اهداف آوانگارد برمبنای همان رویکر تعمیق آگاهی عبارتست از تحلیل ژورنالیستی تئوری‌های اهل معرفت و روشنفکر برای مخاطبان جوان و مشتاق در این حوزه. چراکه به زعم ما آنچه در حال حاضر فضای مجازی را تهدید می‌نماید، و این نیز به دلیل خاصیت توده‌وار شدن این فضاست، بروز نوعی قشری گری و سهل پنداری و ساده انگاری در بین جمع کثیری از ساکنان این سرزمین مجازیست که باعث ایجاد قشری گری و قضاوت‌های عجولانه توسط ایشان گردیده است. از همین رو آنچه در این شرایط اولویت می‌یابد تامل، دعوت به مطالعه و کسب آگاهی و شناخت بنیادین برای اکتساب توانایی معرفتی و تحلیلی در حوزه‌های مذکور است.

به زعم ما این معضله که سبب نابسامانی هایی نیز گردیده‌است در حوزه سیاست نیز وجود دارد اما آوانگارد این حوزه را به عنوان یکی از خطوط قرمز خود تعریف کرده و اصرار به استقلال از نهادها و ارکان سیاسی تحت هر شرایطی را داشته و دارد. هرچند این به معنای نپرداختن به مباحث تئوریک در حوزه اندیشه سیاسی و تاریخی نبوده و نیست!

براین مبنا امیدواریم تمامی کسانی به نوعی در این حوزه‌ها غور کرده و صاحب علاقه و دغدغه می‌باشند آوانگارد را از لطف حضور خود خرسند ساخته و مارا از آراء و نقدهایشان محروم ننمایند.